XXI Mimarlık Tasarım ve Mekan Dergisi Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan www.xxi.com.tr adlı web sitemizi (bundan böyle kısaca "XXI" olarak anılacaktır.) ziyaret ederek ve/veya XXI üyesi olarak, XXI üyelik sözleşmesini, web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve XXI web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

XXI kullanım koşulları www.xxi.com.tr adresinde yer almaktadır. XXI bu koşullarda, web sitesinde ve web sitesinin içeriğinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler XXI’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. XXI kullanıcıları ve üyeleri, www.xxi.com.tr adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

XXI kullanıcıları ve üyeleri, üyelikten ayrılmaları durumunda Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık'tan herhangi bir hak talep edemezler. Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık, Kullanım Koşulları'nı ihlâl etmeniz durumunda XXI Yorum, Forum ve Blog yazarlığınıza son verme, kişisel sayfanızı kapatma; yazılarınızı yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir resmi makamdan XXI kullanıcısı ve üyesi olarak size yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya XXI kullanıcısı ve üyesi olarak sizin XXI sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığınızın tespit edilmesi halinde veya yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını ve aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkını saklı tutar.

XXI, hizmeti hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca XXI altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapılamaz.

Uluslar arası telif hakları ve ticari marka kanunları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla XXI web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık’a aittir. XXI kullanıcıları ve üyeleri, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, XXI web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık'ın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

XXI kullanıcıları ve üyeleri, XXI web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık'ın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.

XXI kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla XXI web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. XXI kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık’ın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.

XXI kullanıcıları ve üyelerinin, XXI web sitesini yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık’a bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. XXI'in ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.

XXI kullanıcıları ve üyelerinin, XXI web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

Terlemez Yapı Endüstrisi ve MimarlıkXXI web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. Terlemez Yapı Endüstrisi ve MimarlıkXXI kullanıcılarının ve üyelerinin, XXI web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağını da garanti etmemektedir. Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, XXI web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

XXI üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık'ın söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. XXI üyelerinin XXI’e üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

XXI yazarı olarak kabul edilen kullanıcı, XXI web sitesinde uygunsuz ve/veya Türkçe'nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık, kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

XXI web sitesi, Bilişim Teknolojileri, İnternet ve Bilim temalı bir sitedir. XXI yazarlığına kabul edilen kullanıcılar, yazılarını ağırlıklı olarak sayfalarını oluştururken belirttikleri konuda yazacaklarını, siyasi, dini ve özel hayatlara ilişkin yayın yapmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar. Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık, buna aykırı davranan kişilerin blog yazısı, forum mesajı veya yorumlarını yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık, dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı hizmeti geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık, kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin yazılarını ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.

XXI kullanıcıları ve üyeleri, XXI web sitesine gönderdikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık’a karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık’ın her zaman, tek taraflı olarak XXI web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık, kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık’a herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

XXI web sitesine üye olmak için başvuru işlemlerini tamamlayan kullanıcıların, gönderdiği yorumlar Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık tarafından değerlendirilir; sadece uygun görülen içerik XXI sitesinde yayınlanır. XXI web sitesine gönderilen yorumlar, editör onayından geçtikten sonra XXI sitesinde yayınlanmaya başlar. Facebook veya diğer sosyal ağlar aracılığıyla gönderilen mesajlar ve blog yazıları ise öndenetime tabi olmasa da; Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık, kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık, kayıtlarını eksik giren üyelerin XXI web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

XXI kullanıcıları ve üyeleri, XXI web sitesini değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık, kendi kişisel takdirine göre, XXI web sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Terlemez Yapı Endüstrisi ve MimarlıkXXI üye sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık, dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.

Terlemez Yapı Endüstrisi ve MimarlıkXXI kullanıcıları ve üyelerinin sağladıkları içerikleri, xxi.com.tr bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir.

XXI yazarı, kişisel XXI sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği içeriğin Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır.

XXI, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlamaktadır. Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili şirketler tarafından, üçüncü şahıs sitelerindeki bilgi, ürün ve hizmetler hiçbir şekilde işletilmemekte, denetlenmemekte, onaylamamakta, garanti edilmemekte, bunların kullanılması teşvik veya tavsiye edilmemektedir. Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık, web sitesinde kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık'ın sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Kullanıcı/Üyeler'in kendi sorumluluğundadır.

Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık Forum / Blog yazarı, yazmış olduğu yazılar ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, yazılarının Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21., 22., 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarının Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık’a herhangi bir süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın devrettiğini, söz konusu yazılarının önceden izin almaya gerek olmaksızın, uygun gördüğü her yerde yayınlanmasına muvafakat ettiğini, bu hususun muvafakatname/yetki belgesi niteliğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık, XXI web sitesinde yayınlanan her çeşit yazıyı, özgün eseri, yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri süreli ve süresiz yazılı basın araçlarında ve radyo, televizyon dahil diğer bütün yayın mecralarında kullanma hakkına sahiptir.

XXI web sitesine üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcılar/Üyelerden temin edilen kişiler bilgiler ( e-mail adresi, doğum tarihi vs. ) servisin hizmet amacına yönelik olup, Kullanıcılar/Üyeler bizzat aksini talep etmediği sürece XXI web sitesi dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz. Şu kadar ki, Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık, yürürlülükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Kullanıcılar/Üyeler'in kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık, Web sitesine üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcılar/Üyelerden temin edilen kişiler bilgiler ( e-mail adresi, doğum tarihi vs. ) aracılığıyla yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler hakkında bilgi vermek, kampanya bilgilerini paylaşmak ve benzeri hizmetlerde bulunabilir. Kullanıcılar/Üyeler tarafından paylaşılan kişiler bilgiler hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri Kullanıcılar/Üyeler almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise e-bültenlerde yer alan abaneliklten çıkma linkine tıklayıp listeden çıkmaları gerekmektedir. Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde info@xxi.com.tr adresi aracılığıyla Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

Terlemez Yapı Endüstrisi ve MimarlıkXXI kullanıcıları ve üyelerinin, XXI web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık, gerekli gördüğü tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden XXI kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık’ın kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

İşbu kullanım koşullarının herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlülüğünü etkilemeyecektir. Kullanıcılar'dan/Üyeler'den doğabilecek ihtilaflarda, Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık'ın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık'ı yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

XXI kullanıcıları ve üyeleri, XXI web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.

Terlemez Yapı Endüstrisi ve Mimarlık Ltd. Şti.
Lati Lokum Sokak. Meriç Sitesi
B Blok Kat: 5 Daire: 16
Mecidiyeköy / İstanbul
T: 0533 610 04 54 / info@xxi.com.tr
Mersis Numası: 0840059442200001